پشتون ملت

عوامی خدمت اولین ترجیح ہے،سید صداحسین شاہ